مدال ها

امتیاز سیستم

نحوه امتیازگیری/ کسب مدال/ ارتقاء درجه به صورت زیر میباشد. مثلا وقتی کاربران به ارسال های شما رای دهند اعتبار/ درجه کسب خواهید کرد.

 • +5
  ایجاد یک پرسش
 • +10
  رای مثبت به پرسش شما
 • +15
  رای مثبت به پاسخ شما
 • +20
  برگزیده شدن پاسخ شما

سیستم مدال ها

نحوه امتیازگیری/ کسب مدال/ ارتقاء درجه به صورت زیر میباشد. مثلا وقتی کاربران به ارسال های شما رای دهند اعتبار/ درجه کسب خواهید کرد.

مدیر ارشد
40000
امتیاز مورد نیاز
سطح دسترسی

ویرایش پرسش های دیگر کاربران

بستن آراء ، بازگشایی یا انتقال پرسش ها

ویرایش پاسخ های دیگر کاربران

کاهش رای (به اندازه 1 امتیاز بر روی پاسخ ها)

خروج از نظرات

افزودن رای

متخصص
5000
امتیاز مورد نیاز
سطح دسترسی

ویرایش پرسش های دیگر کاربران

بستن آراء ، بازگشایی یا انتقال پرسش ها

ویرایش پاسخ های دیگر کاربران

کاهش رای (به اندازه 1 امتیاز بر روی پاسخ ها)

خروج از نظرات

افزودن رای

کارشناس ویژه
1500
امتیاز مورد نیاز
سطح دسترسی

ویرایش پرسش های دیگر کاربران

بستن آراء ، بازگشایی یا انتقال پرسش ها

ویرایش پاسخ های دیگر کاربران

کاهش رای (به اندازه 1 امتیاز بر روی پاسخ ها)

خروج از نظرات

افزودن رای

کارشناس
200
امتیاز مورد نیاز
سطح دسترسی

ویرایش پرسش های دیگر کاربران

بستن آراء ، بازگشایی یا انتقال پرسش ها

ویرایش پاسخ های دیگر کاربران

کاهش رای (به اندازه 1 امتیاز بر روی پاسخ ها)

خروج از نظرات

افزودن رای

عضو فعال
100
امتیاز مورد نیاز
سطح دسترسی

ویرایش پرسش های دیگر کاربران

بستن آراء ، بازگشایی یا انتقال پرسش ها

ویرایش پاسخ های دیگر کاربران

کاهش رای (به اندازه 1 امتیاز بر روی پاسخ ها)

خروج از نظرات

افزودن رای

عضو عادی
5
امتیاز مورد نیاز
سطح دسترسی

ویرایش پرسش های دیگر کاربران

بستن آراء ، بازگشایی یا انتقال پرسش ها

ویرایش پاسخ های دیگر کاربران

کاهش رای (به اندازه 1 امتیاز بر روی پاسخ ها)

خروج از نظرات

افزودن رای